Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek rolny

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
telefon: +48 77 463 70 37 fax: +48 77 463 70 81
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Wymagane załączniki
  • Załącznik ZDR-1
  • Załącznik ZDR-2
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Ujeździe
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Deklaracja na podatek rolny DR-1
  • PDF Załącznik ZDR-1
  • PDF Załącznik ZDR-2
  • PDF Broszura informacyjna
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Podatek rolny
Opłaty bez opłat
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg [1].

 

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Mogą to zrobić:

  • przelewem na rachunek organu podatkowego,
  • gotówką w kasie,
  • w przypadku osób fizycznych, pobór podatku może nastąpić również w drodze inkasa.

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.